Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I - III będą uczyli się w trybie hybrydowym. W związku z powyższym zajęcia będą realizowane zgodnie z następującym harmonogramem:
- klasa I, II b, III a - w dniach 26 - 27 kwietnia 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole; 28 - 29 kwietnia - nauka zdalna;
- klasa II a, II c, III b - w dniach 26 - 27 kwietnia 2021 r. nauka zdalna; 28 - 29 kwietnia - zajęcia stacjonarne w szkole.
 30 kwietnia 2021 r, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

Wytyczne dot. nauki hybrydowej
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach
1.W szkole równocześnie przebywa maksymalnie 50 proc. wszystkich dzieci.
2.Lekcje - naprzemiennie zdalne i stacjonarne.
3.Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
4.Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
5.Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego - dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
6.Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) - po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
7.Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
8.Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Konkurs pt. „WYBRANA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ”

W naszej szkole odbył się konkurs pt. „WYBRANA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ”. Wpłynęło wiele pięknych prac. Po obradach komisja postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach.

Informujemy, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. Rodzic pierwszym doradcą.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  
W związku z powyższym  zamieszczamy poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

W złączniku list Lubelskiego Kuratora Oświaty do rodziców uczniów klas VIII.Lubelskiego Kuratora Oświaty do rodziców uczniów klas VIII.

Święto Chrztu Polski