Konkurs z plastyki

Konkurs z plastyki - zorganizowany przez opiekuna Koła Plastycznego panią Zdzisławę Tracz - Marofel.
Zdjęcia wykonał pan Jarosław Kaczoruk.

Zdjecia na facebooku SP Werbkowice

Ślubowanie klasy I
W dniu 1 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku – z powodu reżimu sanitarnego wywołanego pandemią koronawirusa – ta ważna dla naszych najmłodszych uczniów uroczystość odbyła się w środowisku szkolnym. Jak co roku – nasze pierwszaki prezentowały się rewelacyjnie. Zanim pierwszoklasiści dołączyli do grona naszych uczniów – deklamowali wiersze i śpiewali piosenki, świadczące o tym, że są już naszymi uczniami. Ślubując na Sztandar Szkoły, pierwszaki zobowiązały się być dobrymi Polakami, zobowiązały się do rzetelnej nauki i pracy, a także obiecały, że swym dobrym zachowaniem będą sprawiały radość nauczycielom i rodzicom. Zwracając się do naszych maluchów Pani Dyrektor Anna Woś życzyła dzieciom wielu sukcesów oraz dużo radości w każdym dniu nauki.
Najważniejszym punktem uroczystości było jednak pasowanie. Pani Dyrektor dużym ołówkiem pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów. Od tej pory stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
 
Przedmiotowy Konkurs z Języka Angielskiego
2 czerwca w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbył się Przedmiotowy Konkurs z Języka Angielskiego dla klas IV-VIII organizowany przez panią Annę Sołoduchę. W konkursie łącznie wzięło udział 42 uczniów, z pośród których wyłoniono finalistów z poszczególnych roczników.vZaszczytne miejsca zajęli następujący uczniowie:

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Rodzice, Uczniowie i Absolwenci

Kończą się zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2020/ 2021 a ceremonia rozdania świadectw stanie się dla oświatowej społeczności symbolem skuteczności realizacji edukacyjnych planów i zamierzeń. O ile dla uczniów i rodziców szczególnie ważne będzie jedno świadectwo - mam nadzieję, że satysfakcjonujące i oddające efekty całorocznej pracy - o tyle dla dyrektorów i nauczycieli dopiero suma ich wszystkich pozwoli ocenić, czy mijający rok szkolny uznają za udany. Zdaję sobie sprawę, że wyznaczone cele najłatwiej jest mierzyć wynikami promocji, egzaminów czy konkursowych osiągnięć, nie sposób jednak nie wspomnieć o szczególnych warunkach nauczania i uczenia się jako jednym z najważniejszych wyzwań, którym nasza oświatowa społeczność kolejny już rok musiała sprostać. Pandemiczna rzeczywistość stała się dla nas swoistą szkołą życia, wymagającą lekcją pokory i odpowiedzialności, ponieważ robiliśmy wszystko, co możliwe w warunkach ograniczeń, aby realizować edukacyjne cele nie rezygnując jednocześnie z ambicji i ciekawości poznawczej właściwej nauczaniu. Serdecznie wszystkim Państwu za tę wielką odpowiedzialność dziękuję! Jestem wdzięczna za okazaną umiejętność współdziałania oraz poczucie wspólnoty celów, bez których nie udałoby się rozwiązywać wszystkich organizacyjnych, metodycznych i wychowawczych problemów, które generowały szczególne warunki nauki i pracy oraz niemożność bezpośrednich kontaktów. Paradoksalnie ta nowa dla nas forma nauczania i kryzys relacji wyzwoliły ogromną energię i kreatywność środowisk szkół oraz szczególnie mocno wyeksponowały rolę w systemie edukacji placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznych oraz uczelni wyższych wspierających nauczycieli, dyrektorów, rodziców i samych uczniów w przezwyciężaniu różnorodnych trudności. Coś jeszcze udało się nam uzyskać, jakby na przekór okolicznościom - doceniliśmy wartość wzajemnych relacji a światowy kryzys instytucji z ich tradycyjnymi formami istnienia pokazał, jak bardzo mocno potrzebujemy się nawzajem...
Szanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy, wyrażam Państwu wdzięczność za edukacyjną determinację, niegasnącą pasję i systematycznie podnoszone kompetencje, dziękuję za wszystkie niestandardowe działania i trud poszukiwania rozwiązań, dzięki którym przeniesione do sieci nauczanie i wzajemne kontakty stawały się skuteczne, jak tylko to w tych warunkach możliwe. Doceniam Państwa ogromny wysiłek, aby czas zdalnej nauki nie powodował kryzysu relacji, dziękuję za pozytywne motywowanie uczniów, za okazaną im pomoc i wsparcie. Wszystkim kończącym pracę w zawodzie składam najserdeczniejsze podziękowania za wieloletni wysiłek; ufam, że czas realizacji nauczycielskiego powołania był dla Państwa powodem do radości, źródłem wielu inspiracji i wyłącznie dobrych wspomnień. Pragnę również gorąco podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji nauki oraz stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy na odległość - Państwa domy na wiele miesięcy zmieniły się przecież w małe przedszkola i szkoły. Przekazuję wyrazy wdzięczności za wyrozumiałość i współpracę w realizacji edukacyjnej misji; jestem przekonana, że osiągnięcia dzieci będą powodem do dumy a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością. Ogromną wdzięczność wyrażam organom prowadzącym oraz licznym podmiotom kolejny już rok wspomagającym szkoły w realizacji zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom - służbom medycznym i sanitarnym, służbom mundurowym, organizacjom harcerskim, fundacjom i stowarzyszeniom. Bez Państwa wsparcia trudno byłoby sprostać obostrzeniom epidemicznym, wyposażyć uczniów i nauczycieli w niezbędne pomoce do nauki online, bezpiecznie przeprowadzić egzaminy czy akcję szczepień nauczycieli.
Drodzy Uczniowie,wiem, jakiego zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, jaką stratą był brak kontaktów rówieśniczych i doświadczeń, które można zdobyć wyłącznie w realnej, a nie wirtualnej rzeczywistości. Jako pedagodzy martwiliśmy się, że zagubicie się w nowej formie nauczania, a często to Wy stawaliście się dla nas przewodnikami po cyfrowej przestrzeni! Wykazaliście się siłą adaptacji, samodzielnością i odpowiedzialnością - przymiotami tak potrzebnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Większość z Was ciężko pracowała, czego efektem są choćby świadectwa, wyniki konkursów czy olimpiad, w których tak chętnie braliście udział. Serdeczne gratulacje kieruję do absolwentów i wszystkich, którzy zdawali ważne egzaminy; jestem przekonana, że dobrze poradziliście sobie z wymaganiami i egzaminacyjną presją. Życzę Wam powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie. Wam wszystkim, Drodzy Uczniowie, należy się teraz odpoczynek i zasłużone wakacje, nie zapominajcie jednak, że zagrożenia spowodowane pandemią nadal istnieją; nie lekceważcie ich, abyśmy mogli we wrześniu wszyscy się spotkać i w normalnym trybie rozpocząć kolejny rok szkolny. Nie zapominajcie też o innych zagrożeniach, jakie wiążą się z czasem wypoczynku i podróży czy też z podejmowaną przez wielu z Was w tym czasie pracą; zwracajcie uwagę tym, którzy swoją beztroską czy brawurą narażają siebie i innych. Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, pogodnych a przede wszystkim zdrowych dni należnego odpoczynku. Niech będą one czasem zasłużonego wytchnienia od zawodowych obowiązków i emocji a zgromadzona podczas wakacyjnych tygodni energia pozwoli nam na powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku szkolnym. Niech wakacje roku 2021 będą dla wszystkich pod każdym względem udane!
Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,
Lubelski Kurator Oświaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że na podstawie  15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami) i art. 145 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)  z uwagi na utrzymujące się upały zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Werbkowicach od dnia 25 czerwca 2021 r. do 30.06.2021 r. W tym czasie szkoła funkcjonować będzie w godz. 7.00 - 13.00. Hala sportowa będzie czynna w godz. 14.00 - 20.30.
Anna Woś