Dzień Mediacji

W dniu 24 października 2018 roku szkolni mediatorzy Aleksander Lachs, Aleksandra Domagała, Michał Łukaszczyk, Kordian Kozioł, Karolina Michnowicz, Marcin Kozieł, Agnieszka Semaj, Mateusz Magdziak, Maria Wdowiak, Krystian Grzyb zorganizowali dzień mediacji.

Młodszym klasom I- IV przedstawiono tematykę mediacji: została odegrana scenka, podczas której pokazano w jaki sposób odbywa się mediacja, jak rozwiązać konflikt i jak doprowadzić do porozumienia. Mediatorzy przeprowadzili krótkie warsztaty. Praca w grupach polegała na rozwiązaniu krzyżówki i wypisaniu skojarzeń ze słowem konflikt. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w tych oto zadaniach.

Dla klas starszych V- VIII i 3 gimnazjum przygotowano prezentacje multimedialną na temat zdrowego odżywiania, jak dbać o swoje ciało i samookaleczania. Wyświetlono również film, który wywarł ogromne wrażenie i skłonił do głębszych refleksji. Było to ważne zagadnienie, ponieważ te problemy dotykają naszą szkolną młodzież. Efektami dnia mediacji było zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń naszych starszych jak i nowych mediatorów.

Dzień Zaduszny – pamiętamy

W dniu 31 października uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły pod opieką p. Marka Mazura odwiedzili cmentarz parafialny. W zadumie zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i kolegów.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści przygotowują się do

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Celem olimpiady jest :

- wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką pro zdrowotną
- prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
- inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

„GORĄCZKA ZŁOTA”

Zbieramy  monety 1gr, 2gr, 5gr. . Uzyskane fundusze pomogą sfinansować wypoczynek wakacyjny dla dzieci z najuboższych rodzin.

Każdy uczeń , który będzie uczestniczył w akcji jednocześnie będzie uczestnikiem szkolnego konkursu „Największego szkolnego zbieracza złota” . Klasa, która pozyska najwięcej funduszy otrzyma nagrodę.

Akcja trwać będzie od października 2018r. do 15 maja 2019r.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję zbiórki monet

Szkolne koło PCK

 

  1. Propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania czerwonego krzyża.
  2. Kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw oraz zachowań przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka.
  3. Działalność z zakresu pomocy socjalnej, której podstawą jest umiejętność dostrzegania przez członków koła potrzeb i problemów swoich kolegów i  rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Propagowanie honorowego krwiodawstwa.
  5. Popularyzowanie wśród społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  6. Współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.