DZIEŃ KOBIET

Najpiękniejszych chwil dla wszystkich Kobiet: radości, miłości, spełnienia marzeń i dużo zdrowia - życzą uczniowie z klas sportowych - VI c i VII c.

„WSPÓŁCZESNE CHOROBY CYWILIZACYJNE”

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięła udział w kampanii „WSPÓŁCZESNE CHOROBY CYWILIZACYJNE”.

Pozyskaliśmy dzięki temu materiały, które wzbogacą warsztat pracy o nowe metody i sposoby przekazu informacji podczas nauki zdalnej.

Materiały edukacyjno- profilaktyczne ułatwią przekazanie wiedzy na temat wpływu żywienia  i aktywności fizycznej na zdrowie. Pozwolą trwale kształtować prozdrowotne nawyki wśród dzieci i młodzieży. Zachęcą do aktywnego trybu życia.

Profesjonalne pomoce edukacyjne umożliwią poznanie i pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i promocji w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, takich jak np. choroby krążenia, choroby zakaźne, alergie.

 

 

   W związku z publikacją przez Urząd Gminy Werbkowice raportu z audytu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach oświadczamy, że nie zgadzamy się z ogólną oceną kontroli zarządczej przedstawionej w analizowanych obszarach. Zgodnie z definicją audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań (def. art. 272 ust. 1 u.f.p.). Ewentualne nieprawidłowości są tylko dodatkowym wynikiem działalności audytu wewnętrznego. Sprawozdanie powinno być jasne, zwięzłe, przejrzyste, obiektywne oraz kompletne.
    Tymczasem przedstawiony raport sporządzono w sposób nieobiektywny, tendencyjny. Powtarzające się wielokrotnie sformułowanie uważamy, jest subiektywną oceną audytorów. Wybiórczo potraktowano badane dokumenty. W kilku aspektach wykazano nieprawidłowości, które już były usunięte a ewentualne błędy naprawione, w raporcie zostały jednak ujęte i na ich podstawie sporządzano zalecenia.
    Nie wszystkie wykazane nieścisłości  i sformułowane zalecenia dotyczą szkoły. W zestawieniu dokumentów znajduje się wiele błędów - powielanie wykazanych dokumentów, przedstawiane decyzji wójta jako zaleceń dyrektora. Przykładowo, we wrześniu 2020 r. dyrektor szkoły nie występował do Wójta Gminy Werbkowice z wnioskami o przyznanie nagrody wójta - została ona przyznana przez P. Wójt 3 nauczycielkom (innym osobom niż wskazane przez audytorów w wykazie załączników) bez zasięgania opinii w tej sprawie.
    Dlaczego ujęto w raporcie dokumenty wójta gminy, jego decyzje  i przypisano je jako źródła nieprawidłowych działań dyrektora szkoły?
    Raport audytorów oparty jest na ogólnikach, nierzetelnych źródłach informacji (osoby trzecie, plotki, sformułowania podobno nie powinny mieć miejsca w urzędowym piśmie), brak konkretnych zastrzeżeń  lub są one bezzasadne. Działania audytorów skupiały się na wybiórczym potraktowaniu pewnych dokumentów, bez uwzględnienia ich  kontekstu. Sformułowanie zarzutu, że koszty usług prawnych świadczonych przez kancelarię prawną na rzecz dyrektora i wicedyrektora szkoły dotyczyły spraw osobistych jest całkowicie bezzasadne. Wymieniona w raporcie usługa prawna dotyczyła sporządzenia wezwania przesądowego do zaprzestania działań mobbingowych wobec dyrektora i wicedyrektora szkoły a nie osób prywatnych. Mobbing dotyczy zależności służbowych a nie prywatnych.  
   Uznanie poniesionych kosztów wpisu Szkoły Podstawowej w Werbkowicach do publikacji w Powszechnym Katalogu Internetowym za nieuzasadnione wydatkowanie funduszy państwowych również jest bezpodstawne. Szkoła musi być zgłoszona do Powszechnego Katalogu Internetowego - inaczej nie będzie pojawiała się w wyszukiwarkach, co zwłaszcza obecnie w związku z obowiązkiem ogłaszania publicznych przetargów jest nieodzowne.
     Wójt Gminy Werbkowice zapowiadała przeprowadzenie audytu we wszystkich jednostkach organizacyjnych, dlaczego więc przeprowadzono go tylko w Szkole Podstawowej w Werbkowicach? Gdzie raporty z audytu z pozostałych jednostek? Jakie koszty poniosła Gmina Werbkowice w związku z przygotowaniem przez audytorów nierzetelnego dokumentu z tyloma błędami? Czy wypłacona audytorom należność z budżetu gminy obejmowała tylko audyt jednej jednostki, czy wszystkich? Kontrola szkoły w Werbkowicach trwała ponad 2 tygodnie, szkoły w Sahryniu i przedszkola niecały dzień. Przeprowadzane przez organ nadzoru pedagogicznego kontrole w jednostkach oświatowych gminy Werbkowice wykazywały pojedyncze nieprawidłowości w SP Werbkowice. W protokołach pojawiały jedno - dwa zalecenia, podczas gdy w pozostałych jednostkach było ich kilka lub kilkanaście. Przeprowadzony audyt w Szkole Podstawowej w Werbkowicach jest przykładem nierównego traktowania kierowników podległych jednostek i mobbingu ze strony organu prowadzącego szkołę.
         Wniesione przez Dyrekcję szkoły uwagi do projektu raportu z audytu nie zostały uwzględnione (poprawiono jedynie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe, tzw. literówki). Autorzy raportu nie rozmawiali z Dyrekcją i pracownikami administracji szkoły  na temat ostatecznego kształtu raportu i nie ustosunkowali się do zgłoszonych zastrzeżeń.
   Ponadto od kiedy dyrektor, który jest nauczycielem, jest traktowany jak pracownik samorządowy? Ustawę o pracownikach samorządowych stosuje się do dyrektora, który nie jest nauczycielem. To elementarna wiedza - szkoda, że audytor tego nie doczytał.
    Czy audytorzy mają prawo osądzać  postawę etyczno - moralną innych osób? Zatrudnienie dyrektora i współmałżonka w tej samej szkole, ze względu na podległość służbową, nie jest żadnym  naruszeniem przepisów prawa. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają takiego zakazu, a przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie mają w tej sytuacji zastosowania, gdyż obydwoje małżonkowie są nauczycielami.  
     Zamieszczenie w raporcie audytorów informacji z tzw. sfery prywatnej jest przekroczeniem prawa. Sprawy niezwiązane ze wspólnotą publiczną - określane jako sprawy sfery prywatnej, tj. dotyczące kwestii właśnie prywatnych, osobistych, intymnych związanych z dobrami osobistymi - a takie zostały ujawnione w raporcie - nie są sprawami publicznymi i nie powinny być ujawniane ( I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska: Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2016, Lex 2016, Komentarz do art. 1, t. 4; wyrok NSA z dnia 14 września 2010 r., I OSK 1035/10; M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, s. 151; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 maja 2020 r. II SAB/Op 26/20 Dokumenty z audytu jako informacja publiczna).

   W związku z powyższym zostaną podjęte kroki prawne w celu zaskarżenia przedstawionego raportu.


 Dyrekcja Szkoły Podstawowej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Informujemy, że zakończono weryfikację wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej dostępna jest w budynku szkoły (parter, tablica ogłoszeń przy świetlicy szkolnej). Od dnia 16 marca 2021 roku do dnia 23 marca 2021 roku można składać wnioski o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
 
 
 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 24 lutego 2021 roku Plan Lekcji został zmieniony. Szczegóły w dzienniku elektronicznym Librus.