Szkolne koło PCK

 

  1. Propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania czerwonego krzyża.
  2. Kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw oraz zachowań przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka.
  3. Działalność z zakresu pomocy socjalnej, której podstawą jest umiejętność dostrzegania przez członków koła potrzeb i problemów swoich kolegów i  rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Propagowanie honorowego krwiodawstwa.
  5. Popularyzowanie wśród społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  6. Współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.