Zapis na Bal Absolwentów może być dokonany poprzez wpłatę na konto Domu weselnego Karolina nr konta 92 9642 0009 2001 0008 5081 0001 B.S. Werbkowice z adnotacją:  Imię i nazwisko wpłacającego  z dopiskiem "Bal Absolwentów".

Koszt 140 zł