Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. zmienia się harmonogram przerw międzylekcyjnych dla uczniów klas I - III oraz sposób wchodzenia do szkoły:

Wejście do szkoły:
Klasa I, III a i III b oraz uczniowie dowożeni transportem gminy wchodzą do szkoły głównym wejściem od ul. Jana Pawła II 17.

Klasa II a, b, c wchodzą do szkoły wejściem bocznym od hali sportowej przy ul. Mickiewicza.

Organizacja pracy klas I – III w pliku pdf.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przypomina, że w celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły, a także ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w budynku szkoły i hali sportowej, funkcjonuje monitoring wizyjny. Zastosowany monitoring nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i szatni.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W placówce nie ma zainstalowanych kamer - atrap.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że w związku z powrotem uczniów klas I - III do nauki w trybie stacjonarnym, wprowadza ustalenia organizacji pracy szkoły, zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Warsztaty profilaktyczne  „Czy warto próbować – konsekwencje  picia i  palenia”

W okresie przedświątecznym w klasie VI Szkoły Podstawowej w Werbkowicach przeprowadzone zostały warsztaty pt: Czy warto próbować? Zajęcia prowadziła psycholog  Z. Ciesielczuk. Działania ujęte w programie miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony używek a także poszerzenie wiedzy na temat ich szkodliwości, rozwijanie kreatywnego myślenia, uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające po zażyciu tego typu produktów. Podkreślenie, że życie ludzkie to największa wartość i trzeba o nią dbać.  

W realizacji tego przedsięwzięcia pomogła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach, sponsorując dyplomy i nagrody dla uczestników warsztatów. Ogromne podziękowania składa młodzież wraz z realizatorem warsztatów.

g2

Akcja „Razem na Święta”

Boże Narodzenie to święta pełne miłości i dobroci kierowanej do ludzi. Nasi Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach - „My dla ludzi’ w okresie przedświątecznym dołączyli do Akcji „Razem na Święta” ( #RazemNaŚwięta ) organizowanej przez MEN. Czas ten był szczególnie pracowity . Młodzież z Wolontariatu wykonała kartki świąteczne i rozdała osobom starszym w naszej gminie a także znajomym i rodzinie. Pamiętali również o zwierzętach . Z workami i puszkami karmy odwiedzili naszych podopiecznych z Przytuliska w Podhorcach Fundacji „Reksio i przyjaciele”. Zwierzęta szczekając przyjaźnie i tuląc się do dzieciaków dziękowały za pomoc. Mamy nadzieje, że Święta dzięki ofiarności naszej młodzieży były bardziej radosne i pełne miłości mimo trudnych czasów spowodowanych pandemią.