Dokumenty

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz ogólne warunki ubezpieczenia przedsiębiorstwa: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii

 

 Dokumenty szkoły

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zarządzenie nr 2 sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zajęcia dodatkowe w drugim okresie w Szkole Podstawowej w Werbkowicach

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Werbkowicach za I semestr roku szkolnego 2019/20

Statut szkoły

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY I ODBIORU ZE SZKOŁY 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Oświadczenie Ubezpieczonego/przedstawiciela Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia indywidualnego

Oświadczenie Ubezpieczonego/przedstawiciela Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia grupowego

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY...MŁODZIEŻY...

Zasady wydawania duplikatów dokumentów

Zał.nr 1

Zał.nr 2

Zał.nr 3

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WERBKOWICACH