Organizatorem jest Koło Dziennikarsko-Fotograficzne prowadzone przez panią Elżbietę Bieńkowską Bulisz.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE!!!
Prosimy oceniać zdjęcia lajkami.
Konkurs wygra osoba, która otrzymana największą ilość lajków. Zdjęcia zostaną wydrukowane i umieszczone na szkolnej wystawie.
1. Czas trwania konkursu – od 23.12. 2020 r. do 07. 01. 2021 r.
2. Konkurs jest konkursem zamkniętym. Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:
-posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej przez siebie pracy,
-nie narusza praw autorskich osób trzecich,
-nie narusza dóbr osobistych osób trzecich,
-zdjęcia nie były wcześniej publikowane.
4. Zastrzega się, że prace mogą być publikowane nieodpłatnie w materiałach promocyjnych szkoły.
5. Decyzja jury powołanego przez organizatora konkursu jest ostateczna.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych dostarczonych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej FB szkoły. Regulamin opracowała pani Elżbieta Bieńkowska Bulisz